ساخت وبلاگ jazebeha.com نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی
نقش مالیات ارزش افزوده در ایران

مالیات بر ارزش افزوده

نقش مالیات ارزش افزوده در ایران

تمرکز اصلي برنامههاي اصلاح نظام مالياتي تقريباً در کلية کشورهاي جهـان در سـال هـاي اخيـر
بر ماليات بر ارزش افزوده متمرکز شده است. بر اساس آخرين اطلاعات موجود در سال ٢٠٠٢ ماليات
بر ارزش افزوده در بيش از ١٢٠ کشور جهان با جمعيت حدود ٤ ) ميليارد نفر ٧٠ درصد جمعيت جهان)
اجرا شده است. همچنين اين ماليات توانسته اسـت در سـال ٢٠٠١ معـادل ١٨٠٠٠ ميليـارد دلار درآمـد
براي دولتها ايجاد كند که اين رقم حدود ٢٥ درصد کل درآمدهاي دولت در اين کشورها بوده است.
در کشور ما نيز به دليل سهم ناچيز مالياتها در توليد ناخالص داخلـي و همچنـين در درآمـدهاي
دولت لايحة ماليات بر ارزش افزوده بعد از تصويب در مجلس شوراي اسلامي قرار است براي فراهم كـردن
شرايط و صرف يک دورة انتقال دو ساله از سال ١٣٨٤ در کشور اجرا شود.
هدف مقالة حاضر بررسي نقش و اهميت حسابداري و مخصوصاً نظام حسابداري براي اجـراي ماليـات
بر ارزش افزوده
در کشور ميباشد. براي اين منظور، بعد از ارزيابي مشخصات و مزاياي بـسيار مهـم
ماليات بر ارزش افزوده و همچنين تجربة کشورهاي جهان نقش با اهميت حسابداري د ر تعيـين دقيـق
ماليات با توجه به روشهاي مختلف محاسبة اين ماليات، جلوگيري از فرار ماليات و تحقـق درآمـدهاي
مالياتي دولت، آموزش کارشناسان و صاحبان مشاغل در زمينة ثبت منظم کلية معاملات و کنترل لازم
براي افزايش کارايي و صحّت محاسبات و اقلام مربوط به خريد و فروش مورد بررسي قرار ميگيرد.
با توجه به بحث هاي فوق ميتوان گفت وجود يک نظام حسابداري مناسـب بـه عنـوان شـرط لازم
براي موفقيت اجراي ماليات بر ارزش افزوده در کشور تلقي ميشود. لـذا ضـروري اسـت حـسابداران
با احساس مسؤوليت آمادگي کامل خود را در دورة انتقال جهت تأمين شرايط مورد نياز براي اجـراي
موفقيتآميز ماليات بر ارزش افزوده اعلام كنند.

+ نوشته شده در دوشنبه 27 فروردين 1397ساعت 23:03 توسط شایان | | تعداد بازدید : 13